4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride

Naphthalene-2-sulfonic acid

3-Methoxy-4-methylbenzoic acid

Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate

3-Methoxy-5-nitro-pyridin-2-ol