4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride

Naphthalene-2-sulfonic acid

Benzylchloromethyl ether

1-Bromo-3-methyl-2-butene

5-bromopyrimidin-2-amine

3-Methoxy-4-methylbenzoic acid

3,4-Dihydroxybenzoic acid

4-Bromo-2-methylbenzenesulfonamide

3-Chlorophenylboronic acid